Hotel Reviews

I review hotels for The Telegraph UK.  Please click below for individual reviews. Sandhotel, Reykjavik Meghauli Serai, Chitwan, Nepal Orange County, Hampi Jaipur In order of my favorites. Oberoi Rajvilas, Jaipur Taj Jai Mahal Palace Tree of Life, Jaipur ITC Rajputana, Jaipur Samode Palace Shahpura House Alsisar Haveli, Jaipur 28 Kothi Narain Niwas Palace, Jaipur…

Read More